دانلود درایور و نرم افزار راه اندازی تمام اسکنرها

دانلود درایور اسکنر کداک kodak | دانلود درایور اسکنر کنون canon |  دانلود درایور اسکنر فوجیتسو fujitsu | دانلود درایور اسکنر اپسون Epsn | دانلود درایور اسکنر اچ پی HP | دانلود درایور اسکنر کانتکس context | دانلود دایور اسکنر میکروتیک Microtek scanner | دانلود درایور اسکنر

دانلود درایور اسکنر KODAK کداک

download Kodak scanner Driver

مدل اسکنرسیستم عاملدانلود درایوردانلود نرم افزار
Kodak I30 – کداک آی ۳۰Windows XP
Windows 7
Kodak I40 – کداک آی ۴۰Windows XP
Windows 7
Kodak I50 – کداک آی ۵۰Windows XP
Windows 7
Windows 8
Kodak I60 – کداک آی ۶۰Windows XP
Windows 7
Windows 8
Kodak I55 – کداک آی ۵۵Windows XP
Windows Vista
۳۲ bit only
Kodak I65 – کداک آی ۶۵Windows XP
Windows Vista
۳۲ bit only
Kodak I80 – کداک آی ۸۰Windows 98
Windows XP
Kodak I100 – کداک آی ۱۰۰Windows XP
Windows Vista
۳۲ bit only
Kodak I200 – کداک آی ۲۰۰Windows XP
Windows Vista
۳۲ bit only
Kodak I1400 – کداک آی ۱۴۰۰Windows XP
Windows 7
Windows Vista
Windows 8
Kodak I940 – کداک آی ۹۴۰Windows XP
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
Kodak I1120 – کداک آی ۱۱۲۰Windows XP
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
Kodak I1200 – کداک آی ۱۲۰۰Windows XP
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
Kodak I1300 – کداک آی ۱۳۰۰Windows XP
Windows 7
Windows 8
Kodak I2xx0 – کداک آی ۲xx0Windows XP
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
Kodak I2900 – کداک آی ۲۹۰۰Windows XP
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
Kodak I3000 – کداک آی ۳۰۰۰Windows XP
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
Kodak I4000 – کداک آی ۴۰۰۰Windows XP
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
Kodak I4x50 – کداک آی ۴×۵۰Windows XP
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
Kodak I5000 – کداک آی ۵۰۰۰Windows XP
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
Kodak 9125DC – کداک آی ۹۱۲۵ دی سیWindows XP
Windows 7
Kodak I2000 legal – کداک آی ۲۰۰۰ legalWindows vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Kodak I2000 A3- کداک آی ۲۰۰۰ A3Windows vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Kodak SS500- کداک SS500Windows vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Kodak SS700/720- کداک SS700/720Windows vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Kodak SS730- کداک SS730Windows vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10

دانلود درایور اسکنر fujitsu فوجیتسو

download fujitsu scanner Driver

مدل اسکنرسیستم عاملدانلود درایوردانلود نرم افزار
fujitsu Fi-4010c – فوجیتسو اف آی ۴۰۱۰ سیWindows XP
Server 2003
۳۲ bit only
fujitsu Fi-4110cu – فوجیتسو اف آی ۴۱۱۰ سی یوWindows XP
۳۲ bit only
fujitsu Fi-4120c2 – فوجیتسو اف آی ۴۱۲۰ سی دوWindows XP
Windows Vista
۳۲ bit only
fujitsu Fi-4220c2 – فوجیتسو اف آی ۴۲۲۰ سی دوWindows XP
Windows Vista
۳۲ bit only
fujitsu Fi-5015c – فوجیتسو اف آی ۵۰۱۵ سیWindows XP
Windows 7
Windows Vista
Windows Server 2003
Windows 8
Windows 10
fujitsu Fi-5120c – فوجیتسو اف آی ۵۱۲۰ سیWindows XP
Windows 7
Windows Vista
۲۰۱۲ -Windows Server 2003
Windows 8
fujitsu Fi-5220c – فوجیتسو اف آی ۵۲۲۰ سیWindows XP
Windows 7
Windows Vista
۲۰۱۲ -Windows Server 2003
Windows 8
fujitsu Fi-5530c – فوجیتسو اف آی ۵۵۳۰ سیWindows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows Server 2003
fujitsu Fi-5650c – فوجیتسو اف آی ۵۶۵۰ سیWindows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows Server 2003
fujitsu Fi-5750c – فوجیتسو اف آی ۵۷۵۰ سیWindows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows Server 2003
fujitsu Fi-6110 – فوجیتسو اف آی ۶۱۱۰ Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows Server 2008 -2012
۳۲ bit only
fujitsu Fi-6110 – فوجیتسو اف آی ۶۱۱۰64bit تمام ویندوزها
fujitsu Fi-6130 – فوجیتسو اف آی ۶۱۳۰Windows XP
Windows 7
Windows Vista
۲۰۱۲ -Windows Server 2003
Windows 8
Windows 10
fujitsu Fi-6230 – فوجیتسو اف آی ۶۱۳۰ Windows XP
Windows 7
Windows Vista
۲۰۱۲ -Windows Server 2003
Windows 8
Windows 10
fujitsu Fi-6130Z – فوجیتسو اف آی ۶۱۳۰ زدWindows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows Server 2008 -2012
۳۲ bit only
fujitsu Fi-6130Z – فوجیتسو اف آی ۶۱۳۰ زد64bit تمام ویندوزها
fujitsu Fi-6230Z – فوجیتسو اف آی ۶۲۳۰ زدWindows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows Server 2008 -2012
۳۲ bit only
fujitsu Fi-6230Z – فوجیتسو اف آی ۶۲۳۰ زدتمام ویندوز ها ۶۴bit
fujitsu Fi-6140 – فوجیتسو اف آی ۶۱۴۰ زدWindows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows Server 2008 -2012
۳۲ bit only
fujitsu Fi-6140 – فوجیتسو اف آی ۶۱۴۰ زدتمام ویندوزها ۶۴bit
fujitsu Fi-6240Z – فوجیتسو اف آی ۶۲۴۰ زدWindows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows Server 2008 -2012
۳۲ bit only
fujitsu Fi-6240Z – فوجیتسو اف آی ۶۲۴۰ زدتمام ویندوزها ۶۴bit
fujitsu Fi-6670 – فوجیتسو اف آی ۶۶۷۰Windows XP
Windows 7
Windows Vista
۲۰۱۲- ۲۰۰۸ -Windows Server 2003
Windows 8
Windows 10
fujitsu Fi-6770 – فوجیتسو اف آی ۶۷۷۰Windows XP
Windows 7
Windows Vista
۲۰۱۲- ۲۰۰۸ -Windows Server 2003
Windows 8
Windows 10
fujitsu Fi-7160 – فوجیتسو اف آی ۷۱۶۰Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows Server 2008 -2012
۳۲ bit only
fujitsu Fi-7160 – فوجیتسو اف آی ۷۱۶۰تمام ویندوزها ۶۴bit
fujitsu Fi-7180 – فوجیتسو اف آی ۷۱۸۰Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows Server 2008 -2012
۳۲ bit only
fujitsu Fi-7180 – فوجیتسو اف آی ۷۱۸۰تمام ویندوزها ۶۴bit
fujitsu Fi-7260 – فوجیتسو اف آی ۷۲۶۰Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows Server 2008 -2012
۳۲ bit only
fujitsu Fi-7260 – فوجیتسو اف آی ۷۲۶۰همه ویندوزها ۶۴bit
fujitsu Fi-7280 – فوجیتسو اف آی ۷۲۸۰Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows Server 2008 -2012
۳۲ bit only
fujitsu Fi-7280 – فوجیتسو اف آی ۷۲۸۰همه ویندوزها ۶۴bit
fujitsu S500 – فوجیتسو اس ۵۰۰Windows XP
Windows 7
Windows 8
Windows Vista
fujitsu S510 – فوجیتسو اس ۵۱۰Windows XP
Windows 7
Windows 8
Windows Vista

لیست فوق به صورت روزانه و به زودی تکمیل خواهد شد